Ga naar de inhoud

Privacy Statement

Dit privacy statement gaat om de verwerking van de persoonsgegevens door Echopraktijk Zeeland. Gevestigd aan de Kalverstraat 1, 4331 LZ in Middelburg en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 86189360 hierna aan te duiden als Echopraktijk Zeeland medisch b.v.

Verwerking van persoonsgegevens door Echopraktijk Zeeland Medisch

Voor Echopraktijk Zeeland Medisch is de bescherming van persoonsgegevens heel erg belangrijk. Echopraktijk Zeeland Medisch streeft dan ook naar een zo goed mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Uw privacy wordt gerespecteerd en er wordt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving gehandeld.

Doeleinden van de verwerking

Echopraktijk Zeeland Medisch gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 2. Declareren van de verrichte zorg bij de zorgverleners;
 3. Beoordeling van gegevens om een goede declaratie naar de verzekeraar te kunnen doen;
 4. Uitbetaling van gedeclareerde zorg aan zorgverleners;
 5. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 6. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 7. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 8. Het verbeteren van dienstverlening van Echopraktijk Zeeland Medisch;
 9. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals administratie- en bewaarplicht;
 10. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole;
 11. De kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren;

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Avg);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/ of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b Avg);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c Avg);
 • Het beschermen van vitale belangen van u zelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d Avg);
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e Avg);
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Echopraktijk Zeeland of een derde (artikel 6 lid sub f Avg);

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Het uitgangspunt daarbij is steeds dat Echopraktijk Zeeland Medisch niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Bewaartermijn
Echopraktijk Zeeland Medisch bewaart uw persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zal Echopraktijk Zeeland Medisch passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Hiervoor zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Echopraktijk Zeeland Medisch toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:
U heeft het recht om de gegevens die bij Echopraktijk Zeeland Medisch van u zijn vastgelegd in te zien.

Correctie- en vernietigingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen. Als patiënt heeft u ook het recht om uw gegevens te laten vernietigen, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander dan u, alsmede als een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor Echopraktijk Zeeland Medisch of voor het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Denk dan bijvoorbeeld aan een situatie waarin hulpverleners persoonsgegevens moeten verwerken om acuut dringend noodzakelijke medische hulp aan u te verlenen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over (nieuwe) activiteiten en diensten van Echopraktijk Zeeland Medisch en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Echopraktijk Zeeland Medisch de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
3. Indien Echopraktijk Zeeland Medisch de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Echopraktijk Zeeland Medisch verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct voor u verzorgen.

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo spoedig mogelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Vragen
Indien u vragen en/of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Echopraktijk Zeeland Medisch staat het u uiteraard vrij om vragen te stellen. Neem hiervoor contact op via de onderstaande contactgegevens.

Toezichthouder

Bij eventuele vragen en/of klachten kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens hiervan via de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Echopraktijk Zeeland Medisch.

Contactgegevens

E-mail: info@echopraktijkzeeland.nl